mansli

NORMES

SEGURETAT

Normes de Seguretat:

 

  • Els ancoratges de seguretat es diferenciaran:
    Les “xapes” o ancoratges individuals en els quals s’utilitza les cintes exprés per progressar com a primer de corda. Serà obligatori fer servir totes les cintes que es trobin en el recorregut de la via escalada. Només podrà usar-se material homologat i en bon estat i sota la supervisió de personal de sala Batec.
  • Els “despenjaments” i reunions que es disposaran, a al menys, de dos punts d’ancoratge, que sempre hauran de trobar units entre si a l’escalador, i que seran emprats per despenjar-després d’ascendir la via de primer.
  • Per progressar en mode “politja” o “top rope” han d’estar llocs totes les cintes de la via i anar desgrapant a mesura que es vagi progressant.

Zona de caiguda:
L’usuari haurà d’estar sempre atent a la caiguda d’altres usuaris que estiguin per sobre de si ja sigui a la paret o al matalàs. Havent de romandre aquest espai lliure de motxilles o altres objectes no siguin imprescindibles per al desenvolupament de l’escalada o l’assegurament.

Usos permesos:
L’ús fonamental serà la pràctica esportiva en les diferents disciplines o modalitats pròpies de la sala. La pràctica de qualsevol altra activitat haurà de ser autoritzada per personal de sala Batec.
Les activitats programades per Sala Batec, tindran prioritat sobre la resta per tant l’usuari ha d’informar amb diversos dies d’antelació si volgués reservar una activitat.
Els usuaris que prenguin part en les activitats programades referides compliran en tot moment amb les normes reflectides en la present normativa.

Accés:
1.- Per accedir a les nostres instal·lacions és d’obligat compliment la inscripció a la recepció així com l’acceptació d’aquestes normes igual que l’exoneració de responsabilitat sobre lesions i accidents produïts com a conseqüència de la pràctica esportiva de l’escalada. L’escalada indoor és un esport que tanca certs riscos d’accident que l’usuari accepta conèixer.
2.- La instal·lació de Rocòdrom serà d’accés lliure per a tots els usuaris que compleixin amb els requisits establerts en la normativa sempre dins de l’horari d’obertura i fer el pagament a la recepció de la quota d’accés.
El preu a abonar pels usuaris del Rocòdrom serà establert anualment en les tarifes de recepció. En el cas de ofertes com les quotes familiars han d’acreditar que es tracta d’una unitat familiar legalment constituït com a matrimoni o parella de fet degudament acreditada. Les quotes per estudiant hauran d’acreditar el pagament de la matrícula de l’any en vigor que serà revisada anualment.
L’usuari declara i garanteix que la informació personal i les dades bancàries són correctes i veraces i adquireix el compromís de mantenir els mateixos actualitzats en tot moment.
Es prohibirà l’entrada de qualsevol persona que mostri qualsevol signe d’intoxicació per alcohol o drogues.
Només el personal de la Sala Batec o persones autoritzades per Sala Batec poden impartir classes o entrenaments. No es pot realitzar cap activitat professional d’empreses ni autònoms així com qualsevol organització amb o sense ànim de lucre que no hagi estat autoritzada. Qualsevol persona que estigui realitzant classes, entrenaments o activitats professionals sense l’autorització de sala Batec se li demanarà que abandoni les instal·lacions de Sala Batec i se li pot revocar el seu dret d’entrada sense compensació cap.
3.- No obstant el que disposa l’apartat anterior Sala Batec, té la facultat de, com a mesura cautelar, negar l’accés o expulsar a aquelles persones que incompleixin de forma reiterada algun dels punts continguts en aquesta normativa i en la restant normativa legal aplicable, o les accions posin en perill la seguretat, salut o tranquil·litat dels usuaris, veïns, etc ….
4.- L’accés a les instal·lacions suposa l’acceptació d’aquesta normativa.

Usuaris:
Pel bé de tots els usuaris, es mantindrà net el recinte i s’emprarà el mínim magnesi possible per no deteriorar l’adherència de les preses així com mantenir l’ambient lliure de pols de magnesi, queda terminantment prohibit l’ús de magneseras al espai interior.
El nombre de practicants escalant a el mateix temps vindrà determinat pel nombre de vies, incloent-se un escalador i assegurador per a la zona de vies. Per al bloc es calcula una ràtio igualment indicat per la superfície total escalable, aproximadament un escalador per cada dos metres horitzontals.
Tot escalador haurà d’haver signat un consentiment informat pel qual l’escalador és coneixedor dels riscos que comporta la pràctica de l’escalada indoor.
Tots els escaladors menors han de presentar una autorització dels pares o tutors que els permet la pràctica de l’escalada així com el consentiment informat.

Normes de caràcter general:
Els usuaris, durant el període d’utilització de les instal·lacions, seran responsables dels desperfectes o anomalies ocasionades, pel seu ús negligent o indegut ..
Els usuaris mantindran netes les instal·lacions.
Els usuaris respectaran i tindran cura el material esportiu, mobiliari, així com la totalitat de les dependències.
No es permet fumar ni consum de drogues a tot el recinte.
En els períodes d’entrenament, classes lectives o campionats, el públic freqüentarà únicament les zones reservades a aquest.
Sala Batec no es fa responsable dels danys, lesions o accidents que puguin ocórrer als usuaris per la pràctica esportiva.
Sala Batec no es fa responsable dels objectes que puguin extraviar o sostreure en qualsevol de les instal·lacions, incloent les zones d’aparcament, ni en particular, dels objectes que es dipositin a les taquilles.
No es permet l’entrada de patins o monopatins, ni vehicles de motor, únicament es podran estacionar bicicleta al pàrquing degudament senyalitzat.
Queda prohibida l’entrada d’animals a la instal·lació, únicament podran accedir a la zona de la terrassa davantera.
El personal de sala Batec s’encarregarà de vetllar pel compliment de les normes establertes, sent alhora responsable que aquestes es compleixin. Quan es tracti de col·legis, grups o escoles de promoció, serà la persona que dirigeixi l’activitat l’encarregada de vetllar pel compliment del que s’ha descrit anteriorment
En les activitats esportives (bé entrenaments, competicions o classes) haurà d’estar present la persona responsable o substitut degudament acreditat, sense la qual no es podrà donar començament. Així mateix, es podrà exigir l’acreditació de la totalitat dels usuaris.

Normes específiques:
Serà obligatori emprar casc, arnés, corda i mosquetons homologats (CE).
Quan s’escala de primer, utilitzar tots els punts d’assegurança de la instal·lació que es trobi al seu pas de forma consecutiva, de manera que la corda no pugui eixir durant la caiguda, fins al desvinculació o reunió.
No està permès fer ús de mosquetons i cintes express que no compleixin les norma CE, no es pot fer ús de les instal·lacions que no siguin exclusivament progressió esportiva excepte per a les maniobres o altres pràctiques que s’hagin autoritzat prèviament per Sala Batec.
Queda prohibit expressament escalar a la zona de vies sense corda.
El assegurament es realitzarà sempre mitjançant un dispositiu autoblocant automàtic tipus “Grigri” o similar. L’assegurament mitjançant descensor tipus “Vuit” o “cistella” estarà prohibit, llevat cursos prèviament autoritzat. Comprovar que la relació de pesos entre escalador i assegurador són equilibrats, en cas contrari s’haurà de prestar i / o emprar els ancoratges inferiors instal·lats a aquest efecte ..
Es prohibeix el descens de l’escalador de forma ràpida.
Es prohibeix escalar sota o sobre la vertical d’un altre escalador.
Es prohibeix escalar o accedir a la zona de matalassos amb el mateix calçat que es porta del carrer. Utilitza preferiblement peus de gat.
Emprar la mínima quantitat de magnesi possible causa de l’efecte negatiu que causa en l’adherència de les preses i formes, o emprar la seva fórmula líquida.
La part baixa del Rocòdrom haurà de romandre neta de material d’escalada i de qualsevol altre material o equipament personal que pugui posar en perill un escalador en la seva caiguda.
Es fa obligatori l’ús de casc per a tota persona que escali vies en el Rocòdrom.
És recomanable fer estiraments i escalfar adequadament abans de començar a escalar evitant lesions.
Queda prohibit muntar tirolines o cordes horitzontals i utilitzar els punts d’assegurança o desvinculacions per a qualsevol cosa que no sigui detenir caigudes o descens normal de l’escalador, i en cap cas es permeten les caigudes o vols voluntaris sobre els punts d’assegurança.
No es poden realitzar maniobres en altura, com ara muntatge de reunions, ràpels, despenjaments assegurances, etc. llevat que estigui expressament autoritzat pels Sala Batec

Utilitza sempre material homologat i en bon estat. Sala Batec declina qualsevol responsabilitat davant d’un accident ocorregut per causa de no utilització del material adequat i per fallada de la mateixa. Realitza un check-in del teu company/a de cordada. No està permès agafar-se a cap element metàl·lic de l’estructura.

Queda prohibit superar la zona de desvinculacions o reunions a les vies d’escalada del Rocòdrom.
Els usuaris han de comunicar de manera immediata a el personal de sala Batec qualsevol deteriorament o anomalia que posi en perill la integritat de les persones o el correcte funcionament de la instal·lació, a l’igual que qualsevol averia o deteriorament de la mateixa.
Per higiene i respecte als altres, no està permès accedir a les nostres instal·lacions amb el tors descobert, descalços, o en vestit de bany.

Incompliment:
L’incompliment d’aquestes normes serà causa d’expulsió automàtica de les instal·lacions i la baixa definitiva com a client de Sala d’escalada Batec SL sense cap compensació. Sala Batec es reserva a limitar o impedir el dret d’admissió a les instal·lacions per raó de seguretat o de comportament inadequat.
Disposicions addicionals:
Sala Batec podrà modificar, desenvolupar i actualitzar aquestes Condicions Generals i els seus annexos.
Aquests canvis entren en vigor immediatament després de la seva publicació en les
instal·lacions i pàgina web.
En el cas d’existir diferències, la versió vinculant serà de data posterior a 2021.06.07.